"
Usługi
ZAMÓW ONLINE

Czym jest i co powinna zawierać dokumentacja powykonawcza?

Dokumentacja powykonawcza
Data publikacji: 2020-12-30

Budowa domu to bardzo skomplikowany proces, w którym wiele czynników ma wpływ lawinowy na każdy następny etap. Często na etapie budowy spotykamy się z wieloma problemami i decyzjami do podjęcia, na które w zatwierdzonym projekcie budowlanym nie znajdziemy odpowiedzi, zwłaszcza jeśli był wykonany jedynie w podstawowym zakresie. Takie decyzje niosą za sobą szereg konsekwencji. Często również decydujemy się na wprowadzenie drobnych zmian w stosunku do zatwierdzonego wcześniej projektu budowlanego, które mają swoje odzwierciedlenie w późniejszych etapach budowy. Dlatego, aby nie pogubić się w tych wszystkich decyzjach i zmianach, a także dla upamiętnienia ich na przyszłość, z przebiegu procesu budowy musi zostać sporządzona dokumentacja, która te wszystkie decyzje i ewentualne zmiany wprowadzi na odpowiednie rysunki wraz z ich opisem i to właśnie jest sedno dokumentacji powykonawczej. Co więcej, dokumentacja powykonawcza jest niezbędna do zgłoszenia zakończenia budowy i dopełnienia formalności z tym zgłoszeniem związanych.

Ustawowa definicja dokumentacji powykonawczej to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Kto przygotowuje dokumentację powykonawczą 

Zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo Budowlane odpowiedzialny za prowadzenie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego jest odpowiedzialny Kierownik Budowy. Samego zaś sprawdzenia dokonuje inwestor i zatrudniony przez niego Inspektor nadzoru - więcej o nim tutaj; https://handyhand.pl/post/inspektor-nadzoru-budowy-domu 

projektant, dokumentacja projektowa

Co zawiera dokumentacja powykonawcza? 

Na dokumentację powykonawczą składają się:

  1. Wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.
  2. Zatwierdzony projekt budowlany, w którym należy zaznaczyć wszystkie ewentualne wprowadzone zmiany w toku budowy. W tym miejscu należy zaznaczyć o obowiązku oświadczenia kierownika budowy, głównego projektanta obiektu (najczęściej architekt) oraz Inspektora Nadzoru, jeśli był powołany, o kwalifikacji wprowadzonych zmian jako nieistotne. W przypadku wprowadzenia zmian istotnych musimy liczyć się z tym, że nasze pozwolenie na budowę będzie nieaktualne i musimy wystąpić o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.
  3. Dziennik budowy, w którym przede wszystkim Kierownik Budowy wpisuje wszystkie zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku wykonywania robót. Należy jednak pamiętać, że prawo do dokonania wpisu w dzienniku budowy ma także Inwestor, Projektant oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jeśli został powołany.
  4. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych, a także protokoły z badań, pomiarów, prób szczelności innych niezbędnych protokołów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych podczas budowy.
  5. Rysunki i opisy uzupełniające do projektu budowlanego, służące realizacji obiektu, jeśli były takie wykonane.
  6. Operaty geodezyjne z pomiarów powykonawczych - ich wykonaniem w przypadku domów jednorodzinnych zajmuje się najczęściej Kierownik Budowy, przy większych inwestycjach jest ona zlecana firmom geodezyjnym i potwierdzanych przez uprawnionych geodetów. Pomiary powykonawcze są niezbędne, ponieważ projekt budowlany zakłada pewne wymiary budynku i poszczególnych pomieszczeń, które w przebiegu budowy mogły ulec drobnym zmianom biorąc pod uwagę możliwość zmiany położenia ścian działowych, jak również tolerancje wykonania robót budowlanych. Stąd potrzeba wykonania pomiarów powykonawczych, które stwierdzą końcowo uzyskane wymiary i powierzchnie.
  7. Dziennik montażu w przypadku realizacji budynku metodą montażu (np. obiekty prefabrykowane).

Zgłoszenie zakończenia budowy 

Dokumentacja powykonawcza jest niezbędna do formalności związanych z zakończeniem budowy, zarówno do zawiadomienia o zakończeniu budowy, jak i do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 

Budowa kończy się z chwilą uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub z chwilą uzyskania milczącej zgody, np. dla domów jednorodzinnych po zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych. Milczącą zgodę otrzymujemy, gdy w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zakończeniu budowy organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu. Więcej informacji, dla jakich obiektów jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a dla jakich składamy zawiadomienie, znajdziecie w art. 55 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

Jak długo przechowywać dokumentację powykonawczą?

Dokumentacja powykonawcza jest niezbędna do zgłoszenia zakończenia budowy, ale to nie koniec jej historii, zgodnie z aktualnym prawem budowlanym właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek przechowywać dokumentację powykonawczą przez cały okres istnienia obiektu. MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ