"
Usługi
ZAMÓW ONLINE

Inspektor nadzoru budowy domu

inspektor nadzoru budowy domu, budowa
Data publikacji: 2020-12-30

W celu wybudowania domu jednorodzinnego na inwestorze spoczywa obowiązek ustanowienia Kierownika Budowy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje możliwość zatrudnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w sposób szczególny zadba o potrzeby inwestora, dopilnuje harmonogramu, jakości prowadzonych prac i zadba o budżet inwestycji.

Zgodnie z art.18 Ustawy Prawo Budowlane Inwestor ma obowiązek zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. Inwestor jako osoba niemająca obowiązku posiadania wiedzy technicznej, znajomości procesu budowy i najczęściej również czasu, musi mieć osobę, która będzie formalnym przedstawicielem na budowie. Zazwyczaj jest to kierownik budowy, jednak praktyka pokazuje, że nie zawsze kierownik budowy jest reprezentantem interesów inwestora. Często obejmowanie tej funkcji powierzane jest właścicielowi firmy wykonującej dla nas budowę lub jej pracownikowi, który prosto rzecz ujmując oprócz sprawowania podstawowych obowiązków kierownika budowy dba przede wszystkim o interesy swojej firmy. Zdarza się również, że pomimo zatrudnienia zewnętrznego kierownika budowy, nie wykonuje on należycie swoich obowiązków, których z pewnością na budowie nie brakuje.

Obowiązki kierownika budowy

Główne obowiązki Kierownika Budowy, zgodnie z przepisami (Art. 22 Ustawa Prawo Budowlane) to m.in.:

 • sporządzenie planu lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i innymi istniejącymi elementami, które muszą pozostać nienaruszone podczas budowy;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • koordynacja wszystkich działań na budowie zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru.

nadzór budowy domu

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego to przedstawiciel inwestora na budowie, który dzięki swojemu przygotowaniu technicznemu i doświadczeniu nadzoruje i sprawdza poprawność wykonywanych robót na budowie. Ma on za zadanie kontrolować proces budowy zarówno pod względem technicznym, prawnym, jak i pod względem interesów inwestora na budowie. Ma on prawo do wydawania poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, a także do żądania dodatkowych prób, badań, pomiarów. Może on także wymagać odkrycia robót lub elementów zakrytych, które wykonawca lub kierownik budowy z różnych powodów zakrył.

Co więcej, można rozbudować funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego do całkowitej kontroli również nad finansami budowy, harmonogramem robót, przygotowaniem umów, uzgodnieniami urzędowymi i innymi czynnościami leżących zazwyczaj po stronie Inwestora, takiego Inspektora nazywamy wtedy Inwestorem Zastępczym.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Do głównych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami (Art. 25 Ustawa Prawo Budowlane) m.in. należą:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Dlaczego warto zatrudnić Inspektora nadzoru inwestorskiego do budowy domu jednorodzinnego?

Prawo Budowlane nie nakłada obowiązku ustanawiania inspektora nadzoru inwestorskiego do budowy domów jednorodzinnych. Jednak doświadczenie pokazuje, że budowy nadzorowane przez Inspektorów są prowadzone sprawniej, ze zdecydowanie lepszą jakością wykonania robót, a także odciążają samych Inwestorów z pełnienia pewnych obowiązków na budowie. Inspektor nadzoru będzie pomocny zwłaszcza dla osób z mniejszym doświadczeniem i wiedzą techniczną dotyczącą procesu budowy.MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ