"
Usługi
Zamów online

Nadzór inwestorski

Usługa polega na sprawowaniu nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobę posiadającą pełne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie i przygotowanie zawodowe do sprawowania nadzoru wykonywanych robót budowlanych.

KIEROWNIK
BUDOWY

Zakres obowiązków Kierownika Budowy m.in :

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi
 • Odbiory poszczególnych etapów robót
 • Prowadzenie dziennika budowy
 • Doradztwo techniczne i materiałowe
 • Kontrola harmonogramu inwestycji
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO

Zakres obowiązków Inspektora nadzoru to m.in :

 • Kontrola zgodności realizacji budowy z projektem,pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Odbiory poszczególnych etapów robót
 • Kontrola prowadzenia dziennika budowy i wpisy związane z odbiorem robót
 • Doradztwo techniczne i materiałowe
 • Kontrola harmonogramu inwestycji
 • Kontrola procesu zakończenia budowy i weryfikacja dokumentacji z tym związanej
 • Analiza i wydanie opinii wobec przygotowanych ofert potencjalnych wykonawców
 • prawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym

INWESTOR
ZASTĘPCZY

Zakres obowiązków Inwestora Zastępczego to m.in:

 • Obowiązki Inspektora nadzoru
 • Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • Kontraktacje wykonawców poszczególnych robót budowlanych
 • Przygotowanie umówy dla poszczególnych wykonawców robót
 • Kontrolowanie rozliczenia inwestycji