"
Usługi
ZAMÓW ONLINE

Umowa z wykonawcą robót budowlanych – część 2

Obowiązki po stronie Inwestora i Wykonawcy
Data publikacji: 2020-12-30

W poprzedniej części artykułu ustaliliśmy już, co powinna zawierać umowa o roboty budowlane z wykonawcą oraz jakie zapisy powinny znaleźć się w częściach dotyczących stron umowy, przedmiotu i terminach umownych. W tej części dowiesz się o leżących po stronie Inwestora i Wykonawcy obowiązkach. Zapraszamy do lektury.


Ad4) Obowiązki Inwestora

Inwestor posiada szereg obowiązków, które musi spełnić. Ich zakres różni się w zależności od skomplikowania prowadzonych prac. Najszerszy zakres obejmuje sytuacja budowy domu jednorodzinnego lub innego budynku.

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

 • Opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów branżowych;
 • Objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy;
 • Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • Wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • Inwestor może ustanowić Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie;
 • Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego;

Dodatkowo Inwestor powinien:

 • Wprowadzić i protokolarnie przekazać Wykonawcy teren budowy/remontu w określonym umownie terminie;
 • Odebrać przedmiot umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
 • Terminowo zapłacić wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.

UWAGA!

Zgodnie z paragrafem 654 Kodeksu Cywilnego i braku odmiennego postanowienia w umowie, Inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

UWAGA!

Zgodnie z paragrafem 655 Kodeksu cywilnego „gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać umownego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń”.

Prowadzi to również w tym przypadku do zwolnienia wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu.


Ad5) Obowiązki wykonawcy

Nie tylko na Inwestorze ciąży szereg obowiązków związanych z prowadzonym remontem czy budową. Druga strona umowy – Wykonawca – posiada nie tylko uprawnienia, ale również jest odpowiedzialny za szereg rzeczy, o których dalej piszemy niżej.

Zgodnie z paragrafem 652 Kodeksu Cywilnego wykonawca, który protokolarnie przejął od Inwestora teren budowy (lub np. mieszkanie do remontu), ponosi aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym obszarze.

Do obowiązków wykonawcy należą między innymi (w zależności od rodzaju prac budowlanych):

 • Przejęcie terenu/placu budowy od Inwestora;
 • Niezwłoczne powiadomienie Inwestora wraz ze zgłoszeniem wszystkich wykrytych wad przed rozpoczęciem prac budowlanych;
 • Usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji występujących na terenie prowadzenia prac i pokrycie w ramach umowy, kosztów z nimi związanych;
 • Zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac;
 • Zabezpieczenie prac już wykonanych;
 • Zapewnienie ochrony mienia na przekazanym wykonawcy terenie na własny koszt;
 • Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednią charakterystykę zgodną z wymaganiami projektu i przepisami;
 • Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. oraz wszystkie szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych na przejętym przez siebie obszarze lub mających związek z prowadzonymi przez siebie pracami;
 • Terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
 • Oświadczenie, że ukończone przez niego roboty są zgodne z umową;
 • Dostarczenie wszelkich potrzebnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne stosowanych materiałów i urządzeń;
 • Utrzymanie terenu prowadzonych prac budowlanych w należytym porządku;
 • Uporządkowanie ternu prowadzonych prac/budowy w trakcie ich wykonywania oraz po ich zakończeniu;
 • Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót;
 • Kompletowanie wymaganej przepisami Prawa Budowlanego dokumentacji;
 • Niezwłoczne informowanie inspektora nadzoru bądź inwestora o napotkanych problemach lub sytuacjach mających wpływ na termin zakończenia robót oraz ich jakość;
 • Dostarczenie na żądanie inspektora nadzoru bądź inwestora własnym kosztem i staraniem wszystkich atestów, pomiarów i potrzebnych badań oraz deklaracji z polskimi normami lub aprobatą techniczną wbudowanych materiałów i urządzeń;
 • Naprawienie zniszczeń dokonanych podczas realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 • Przekazanie zamawiającemu kart gwarancyjnych, instrukcji użytkowania i innych dokumentów sporządzonych w języku polskim;
 • Posiadanie ubezpieczenia dla prowadzonej działalności.

W przypadku powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych szkód należy pamiętać, że jeżeli Wykonawca uprzedzi Inwestora o możliwej wadzie materiałów lub sposobie wykonania robót, a Inwestor dalej wyda zalecenia, w których skutek powstaną szkody, to odpowiedzialność za nie ponosi ten ostatni. 

W odpowiedzialności stron umowy należy pamiętać o jeszcze jednym terminie – siła wyższa. W przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z jej tytułu szkody. Poprzez ten termin rozumiemy zdarzenia zewnętrzne, na które strony umowy nie miały wpływu, a których nie dało się przewidzieć i którym nie mogły zapobiec.


Jeżeli szukasz pomocy przy sporządzeniu umowy z swoim wykonawcą lub klientem, napisz do nas – pomożemy!

Dostępna jest również możliwość zakupienia przygotowanej umowy, którą należy wypełnić i w niewielkim stopniu edytować do swoich potrzeb. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu mailowego.

Link do poprzedniej części:

https://handyhand.pl/post/umowa-z-wykonawca-robot-budowlanych-czesc-1 


MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ